Angående attentatet mot Ship to Gaza

Det behöver förhoppningsvis inte sägas att vi i Vänsterns Studentförbund Umeå lika kraftigt som - tycks det - större delen av staden, landet och den civiliserade världen i övrigt fördömmer, och vill utrycka vår allra djupaste avsky över, apartheidstaten Israels senaste vidriga tilltag.

Ship to Gaza är en kampanj vi med ord såväl som med handling helhjärtat ställt oss bakom under våren, och vi betraktar Israels attack som riktad inte bara mot aktivisterna ombord och mot det palestinska folket, utan även mot den internationella solidariteten som sådan, och mot alla oss vars ambition det är att ha den som ledstjärna.

Det inträffade kan spontant tyckas vara ett övergrepp som saknar motstycke, vi bör dock minnas att så inte är fallet. Terror liknande den som Israel i morse utsatte de ombordvarande på fartygskonvojen för är vardagsmat för palestinier i Gaza och på Västbanken, och vad befolkningen i södra Libanon regelbundet fått genomlida under decenier vet förhoppningsvis gemene läsare av denna blogg.
Det räcker inte med att vi enas om att fördömma det som skedde 65 kilometer utanför Gazas kust, utan händelsen måste bli en väckarklocka som får oss alla att vakna ur vår kollektiva dvala och resa oss mot den helhet av förtryck och besinningslöst våld som blivit Israels signum, och av vilket morden på internationellt vatten blott utgör en liten del. Skådeplatsen var inte den vanliga, och alla offer var inte palestinier, men förövarna följde endast sin vanliga rutin - de mördade.

För Israels så kallade förvarsstyrkor ("The Israeli Defence Forces"), dess premiärminister Netanyahu och hans kumpaner, samt alla Israels försvarare - exempelvis Niklas Wykman - som understått sig att komma med allehanda patetiska och skamlösa lögner om massakern, och som framlagt orimliga resonemang till dess försvar, hyser vi ingenting annat än förakt. Ni försöker rättfärdiga ondskefulla folkrättsbrott riktade mot oskyldiga, och för detta borde ni skämmas.

De uttalanden Carl Bildt gjort, och de fördömmanden han riktat mot Israel, kan tyckas förvånansvärt sympatiska, men märk väl hur han med tydlighet klargjort att exempelvis en svensk handelsbojkott av Israel inte är vad som bör tas till, då blott "omvärldens samlade reaktion" är av värde. Vad detta i praktiken innebär är att USA - som sedan urminnes tider blockerat alla israelkritiska såkerhetsrådsresolutioner - i vanlig ordning ska få diktera vilkoren, varpå ingenting av substans kommer att hända den här gången heller.

VSF Umeå är av en annan uppfattning. Vi kan inte vänta på att förändringen ska ta sin början någon annanstans, den måste börja hos oss: i Umeå, i Västerbotten, i Sverige. Uppslutningen på Rådhustorget idag visade kart och tydligt var folkets sympatier här ligger, så låt oss göra slag i saken och ser till att informationen om detta når Knesset och Tel Aviv - bojkotta Israel!

Avslutningsvis, ett stort tack till Jonas Sjöstedt och övriga fantastiska talare vid manifestationen idag, samt givetvis till alla som deltog.

Information om israeliska varor hittar du här: http://www.bojkotta-israel.nu/

Kårvalet avslutat - åtta mandat till VSF!

Kårvalet på Umeå Universitet är nu avslutat, och VSF tilldelades 8 av de sammanlagt 31 mandaten (MST 7, USHF 6, P 4, CS 3, LS 2, RS 1). Resultatet kan tolkas på två vis: å ena sidan backar vi ett mandat sedan förra året, men å andra sidan är denna backning ett resultat av blott tre procent färre röster - detta medan hela fyra(!) fler partier än i fjol ställde upp.
 
Vi vill härmed passa på att tacker er som röstade oss för visat förtroende, samt garantera att vi ska göra vårt yttersta för ett mer solidariskt universitet - oavsett om de nu pågående förhandlingarna slutar med att vi åter hamnar i opposition eller med att vi ingår i en majoritet.

Kampen fortsätter!

Valmanifest 2010


Valmanifest 2010


Detta vill vänsterstudenterna:
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Detta är vänsterstudenternas valmanifest för 2010.
Rösta för jämlikhet och rättvisa. Rösta på Vänsterns Studentförbund!
Klicka här och rösta på VSF i kårvalet!


Klicka här och rösta i kårvaletGEMENSAMT KAN VI FÖRÄNDRA MORGONDAGEN!

Vänsterns Studentförbund (VSF) är det största och mest aktiva politiska studentförbundet vid Umeå Universitet och inom Umeå Studentkår (US).

Vi organisera studenter till förändring av universitetet och samhället. Vårt mål är en grundläggande samhällsomvandling i solidaritetens och jämlikhetens namn – ett samhälle fritt från förtryck, fattigdom och orättvisor, ett samhälle som möjliggör för oss människor att tillsammans skapa vår egen framtid i trygghet, frihet och gemenskap.

Frihetskampen är inte bara lokal. VSF Umeå är en aktiv del av en landsomfattande, progressiv studentrörelse för en bättre studiesituation och rimliga levnadsvillkor. Därför är kårpolitiken inte bara lokal, utan även en arena för att påverka samhället som helhet i en mer solidarisk och jämlik riktning, detta till skillnad från andra partier som vill förminska och begränsa kårens utrymme till ren förvaltning istället för förändring.

Kom med du också och gör omdaning möjligt. Endast gemensamt kan vi förändra morgondagen.VARFÖR BEHÖVS VÄNSTERN PÅ UNIVERSITETET?

Vänsterns Studentförbund (VSF) är det socialistiska och feministiska studentförbundet vid Umeå Universitet, men även ett kårparti inom Umeå Studentkår (US). Vi arbetar för ett samhälle och en högskola där solidaritet och rättvisa präglar grundvalen, där människans behov går före marknadens.

Inom högskolan finns nu en tendens att ersätta den fria forskningen med privatfinansierad målforskning för att tillgodose företagens intressen. Detta är mycket oroande och på sikt hotas den fria forskningen och utbildningen. Det skapar en smal högskola där korvstoppning – och inte kritiskt tänkande – utgör målet för utbildningen. Vi menar att högskolan skall vara bred och representera samhället. Vi ser utbildning som en rättighet för alla människor och inte något som endast skall vara förbehållet en liten klick.

Högskolan måste förändras. VSF som studentorganisation och kårparti är ett verktyg för en sådan förändring, därför behövs vi!1. HUVUDFRÅGOR

Våra viktigaste frågor det här valet handlar om att stärka studenternas makt i utbildningen och inom kåren, att fördjupa kunskapen om genus, att arbeta för ett mer tillgängligt, jämlikt och öppet universitet, att skapa ekonomisk och social trygghet, samt arbetslivsanknytning för alla studenter.1.1. Studier på lika villkor

I ett demokratiskt och rättvist samhälle är rätten till en högre utbildning för alla självklar. Där har alla lika möjligheter att studera vid landets universitet och högskolor, men så är det inte idag. De ekonomiska orättvisorna i samhället försvårar för arbetarklassen, och genom könsmaktsordningens olika uttryck och dess samverkan med andra maktordningar, så som rasism och heteronormativitet, sker en effektiv utsortering till den högre utbildningen.

Ett öppet, tillgänligt och jämlikt universitet där klasstillhörihet, kön, sexuell identitet och etnicitet inte är ett hinder för högre studier är målet för Vänsterns Studentförbund.

 • Gör hela universitetet tillgängligt för funktionshindrade.
 • Att ha familj eller att pendla ska inte vara ett hinder för studier.
 • Ett reellt HBTQ (homo, bi, trans och queer)- och genusperspektiv på samtliga utbildningar.1.2. Mer pengar

Studenters ekonomiska situation är dålig. Enligt socialstyrelsen definition av fattigdomsgränsen ligger studenterna mer än 20 procent under denna. Detta är ytterst en klassfråga. Hyra, el, IKSU-kort och kaffe är stora utgifter för oss studenter och de äter ett hål i vår redan tunna plånbok. Såhär kan det inte fortsätta. Det kan inte bara dem som får pengar från fler håll än studiemedlet som skall kunna studera.

För att stoppa den snedrekryteringen till landets universitet och högskolor menar vi att studiemedlet måste höjas, men även att kåren måste verka för att hyrorna på studentbostäder sänks.

 • Höj studiemedlet.
 • Kåren skall verka för att hyrorna på studentbostäder sänks.
 • Kåren skall verka för att IKSU:s priser blir studentanpassade.
1.3. Kåren ska ta smällarna åt dig

Kåren är studenternas fack. För Vänsterns Studentförbund är studenternas rätt till inflytande över sin utbildning och studiemiljö en orubblig grundpelare. Allt som rör oss studenter, exempelvis kursutbud, kursinnehåll och studiemiljö, bör ingå i vår medbestämmanderätt.

Vi vänsterstudenter vill att kåren skall vara till för oss studenter. Därför är det en självklarhet att kåren aktivt skall arbeta för ett ökat studentinflytande och att mer makt flyttas över till studenterna.

För att få en starkare studentrörelse arbetar vi för en sammanslagning av kårerna.

 • Stärk utbildningsbevakningen.
 • Kåren skall se till att alla har möjlighet att veta sina rättigheter.
 • Kåren skall ha ett nära samarbete med fackföreningsrörelsen.
 • Kåren skall aktivt arbeta mot sexuella trakasserier.
1.4. Involvera mera – aktivera flera

Studenterna är kåren! Kåren ska involvera studenter, sektioner och studentföreningar mer, och på så sätt skapa ett större inflytande och delaktighet åt fler. Vi har i flera åt kämpat för att öppna upp kåren både gentemot enskilda medlemmar och de olika delarna av kåren, och på många punkter under de två år vi suttit i kårstyrelsen lyckas att öka demokratin inom kåren, men arbete kvarstår. Vårt mål är en öppen och kämpande studentkår byggd av studenter, för studenters intressen.

 • Kåren ska involvera studenter, sektioner och föreningar mer och på så sätt skapa ett större inflytande och en starkare kår.
 • Kårens öppenhet skall förstärkas ytterligare.
 • Tydligare och aktivare kår.
1.5. Arbetslivsanknytning åt alla

Minska glappet mellan studier och arbete! 2007 tog vi från VSF initiativ till arbetsmarknadsarrangemanget Headhunt som gick av stapeln vårterminen 2008. Arrangemanget blev lyckat. Det var uppskattat både av studenterna som de företag och organisationer som ställde ut. Vi vill att kåren fortsätter detta arbetet tillsammans med sektionerna kommande år.

Vi i Vänsterns Studentförbund tycker arbetslivsanknytningen är viktig i utbildningen, och att inslagen av praktik måste öka.

 • Kåren ska fortsätta arbetet med arbetsmarknadsarrangemanget Headhunt tillsammans med sektionerna.
 • Kåren ska verka för att arbetsplatsförlagd praktik blir en naturlig del av samtliga studenters utbildning.
2. SAKFRÅGOR

Sakfrågorna utgörs av det vi anser viktiga och kommer arbeta för, men som inte faller in under huvudparollerna i detta kårval. Stjärnorna under respektive text markerar konkreta krav vi i VSF Umeå ställer.

2.1. Billigare kurslitteratur

En stor utgift för oss studenter är kurslitteratur. Samtidigt är möjligheten att låna den på UB kraftigt begränsad, och stora brister finns. Detta måste åtgärdas genom att tillgången på kurslitteratur ökar på UB.

Även problematik med betalning för obligatoriska häften och kompendier till kurser skulle kunna lösas genom att dom görs till nedladdningsbara PDF:er. En annan åtgärd för att förbättra situationen är en gemensam nätförsäljning av begagnad litteratur för alla studenter på universitetet. Ett ytterligare steg är att i kåren, sektioner eller linjeföreningar starta igång eller stödja uppstarten av bokpooler för att göra kurslitteraturen billigare.

Möjligheten att låna kurslitteratur på UB måste öka genom att inköp av mer kurslitteratur i fler exemplar sker.

 • Möjliggör nedladdning av kompendier och uppdatteringar i kurslitteraturen som PDF:er.
 • Skapa en mötesplats på nätet för försäljning av begagnad kurslitteratur.
 • För studenters ekonomi – starta bokpooler.
2.2. För ett jämlikt universitet

Könsmaktsordning, rasism och heteronormativitet är institutioner som funnits genom hela historien, men som tagit sig olika uttryck i olika samhällen. Mot slutet av 1800-talet definierades och patologiserades i västvärlden homosexualitet som en avvikelse, könsskillnaderna mellan män och kvinnor skärptes, och rasistisk ideologi sammanfördes med medicin och samhällsvetenskap. Homofobi, sexism och rasism kom att samverka till en normalisering av heterosexualitet, manlighet och vithet som en ny naturlig och kulturell praktik. Uttrycken för denna praktik är många gånger falsk och vilseledande, men tätt sammankopplade med det kapitalistiska produktionssättets framväxt, där strukturerna fungerar som verktyg att skikta och särskilja människor, samt naturliggöra heirarkier och en ojämlik maktfördelning. I denna ideologiproduktion är undervisningen en del av helheten.

Utsorteringen i utbildningen börjar tidigt och vi kan se konkreta uttryck för detta i den sociala snedrekryteringen, med en kraftig underrepresentation av studenter från arbetarhem och studenter med invandrarbakgrund inom den högre utbildningen. Uttrycken syns även i könsfördelningen mellan utbildningens olika nivåer, där grundutbildningen utgörs av över 60 procent kvinnor, men kvinnor med professorstjänst utgör under 19 procent. Det syns även i lönesättning mellan män och kvinnor, samt i vilka värderingar som kommer till uttryck i undervisningen. I valet av utbildning kan vi se hur tankar om vad som är manligt och kvinnligt reproduceras: killar väljer mer tekniska utbildningar och kvinnor väljer mer vårdande utbildningar.

Vänsterns Studentförbund arbetar för att bryta de sociala och kulturella konstruktioner som särskiljer människor. Vi ser att människans frigörelse från förtryck och orättvisor kräver att könsmaktsordningen, rasismen, heteronormativiteten bryts, och klassamhället upplösning.

 • Tillämpa positiv särbehandling vid tillsättandet av doktorstjänster, lektorstjänster och professorer där könssammansättning är snedvriden.
 • Positiv särbehandling ska användas för underrepresenterade könet till utbildningar, speciellt på sådana utbildningar som är klassiskt könsuppdelade.
 • Ett reellt genus- och HBTQ-perspektiv på alla utbildningar.
 • Kåren skall aktivt stödja jämlikhetsarbete och genusgrupper på universitetet.
 • Hänsyn till olika kulturer måste tas vid planering av dagar för examinerande moment.
2.3. Förbättra för ensamstående föräldrar

De svårigheter i form av krav på anpassningsförmåga och flexibilitet det medför att utbilda sig parallellt med att ha barn är fullständigt oacceptabla och i allra högsta grad del av de köns- och klasskillnader det faller an på oss inom vänstern att bekämpa: dubbelt så många kvinnliga som manliga studenter är föräldrar, och det är inom arbetarklassen vanligare än inom de priviligierade samhällsskikten att få barn tidigare och börja studera senare i livet.

Kampen för att ändra på detta måste nu skärpas, och på allvar göras till en grundpelare i den politik som syftar till att krossa de patriarkala och borgerliga strukturer som präglar, och alltid präglat, lärosätena. Att salstentor inte ska läggas utanför vanlig arbetstid ser vi som en självklarhet, men vi vill därtill verka för att diskussionen även ska omfatta exempelvis huruvida det vore möjligt att synkronisera högskolans planering med grundskolans, och om barnpassning på campus skulle gå att ordna.

 • Salstentor, både ordinarie och omtentor, ska förläggas på vardagar, och studenternas möjlighet att påverka examinationsformen ska öka.
 • Inför ändringsstopp på schema. När ändringar görs ska de informeras om via e-post.
 • Skötbord i samtliga byggnader där undervisning bedrivs.
 • Ta fram information om hur man förenar föräldraskap och studier.
2.4. För en bättre boendesituation

Vi tar kraftigt avstånd från borgarnas maniskt hyresrättsfientliga politik, inte minst eftersom den i mycket hög utsträckning slår mot studenter, i synnerhet de som kommer från arbetarklassen. Utförsäljningarna skapar en bostadsmarknad där pengar i plånboken värderas högre än behovet av någonstans att bo, likaså är de marknadshyror högern drömmer om ett sätt att bevara klassorättvisorna.

Hyresrätterna måste inte bara bli billigare och till antalet fler, utbudet måste också breddas i syfte att förenkla för exempelvis studenter med barn.

Även om situationen i Umeå är mindre akut än på många andra högskoleorter finns det mycket som kan, och bör, förbättras på studentbostadsfronten. Korridorerna är exempelvis ofta i mycket stort behov av upprustning, vilket kåren bör verka för att sätta press på Bostaden att åtgärda. Hyrorna bör därtill sänkas, inte minst hos Balticgruppen.

 • För en social och medveten bostadspolitik - fler hyresrätter och upprustning av befintligt bestånd
 • Kåren skall verka för att hyrorna sänks, och för att kvaliteten på bostäderna höjs.
 • Vi vill att bostäder lämpliga för alla typer av studenter ska finnas tillgängliga.
2.5. För en bättre arbetsmiljö

Att ha tillgång till plats att studera på, att ha ljusa och trivsamma lektionssalar, tillgång till datorer och skrivare, samt plats för umgänge och studentaktiviteter är en självklarhet och en förutsättning för att kunna bedriva studier under rimliga förhållanden.

Vi kräver lokaler med god ventilation som inte framkallar allergier eller huvudvärk, undervisningssalar och grupprum som är tillräckligt stora, bättre tillgång till grupprum och datasalar, samt att alla salstentor äger rum i Östra Paviljongen.

VSF vill också att uppmärksamhet och resurser ägnas åt studenternas psykosociala arbetsmiljö. Många studenter är stressade, ett stort steg för att förebygga stress är att låta studenterna delta i planeringen och sprida ut examinationstillfällena över hela terminen. I samhället är sexuella trakasserier ett problem – universitetet skiljer sig inte från den här verkligheten – som måste tas på allvar, bekämpas och förebyggas.

 • Fler och bättre tentasalar.
 • Fler lunchplatser, bänkar och bord utomhus.
 • Fler och handikappanpassade microvågugnsytor.
 • Bättre luftkonditionering i datorsalarna
 • Ökad tillgång till datorer på campus.
 • Studenter ska omfattas av arbetsmiljölagstiftningen.
 • Studenter ska få mer lärarledd tid.
 • Vi kräver undervisningssalar och grupprum som är tillräckligt stora, och bättre tillgång till grupprum och datasalar.
2.6. För en hållbar utveckling

I dagens samhälle har kraven på växande vinster och ökad materiell tillväxt varit överordnade hänsynen till naturen. Detta sammantaget med andra orsaker har lett till kraftiga miljöproblem. Resursfördelningen måste vara hållbar och genomsyras av ett kretsloppstänkande. Det är främst samhällets ansvar att åstadkomma en ekologisk balans och hållbar utveckling. Det krävs idag en stor förändring för att klara av miljöproblemen och nå en hållbar utveckling. Liksom resten av samhället har Umeå universitet ett ansvar i denna förändring. Forskning och undervisning vid universitetet skall präglas av miljöansvar. Miljöaspekter och kunskap om vad en hållbar utveckling innebär måste integreras i alla relevanta ämnen.

 • Akademiska hus skall byta ut gamla fönster i universitetets lokaler, både för att spara energi men även för att förbättra arbetsmiljön i klassrummen.
 • Akademiska hus skall installera värmefläktar vid huvudingångarna.
 • Dubbelsidig kopiering skall gynnas ekonomiskt.
 • Bättre möjligheter till återvinning skall ges på campus. Till exempel kan så kallade återvinningsenheter i varje hus upprättas, innehållande bland annat pappersinsamling och kompostering.
2.7. Information och valfrihet

Utbildningsbevakning ser vi som en central del av kårens verksamhet, då rätten till utbildning av hög kvalitet är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Att vissa institutioner inte följer den regelsamling, som finns över vilka rättigheter studenter har är ett problem man måste ta allvarligt på. Kåren ska använda den påverkansmöjlighet som finns för att förändra denna situation.

 • Kåren skall förbättra informationen till oss studenter om vilka rättigheter vi har, och vilka möjligheter som finns att påverka universitetet.
 • Studenter skall erbjudas möjlighet att välja mellan hemtenta och skrivsalstenta på de kurser där det är praktisk möjligt.
 • Kåren skall utveckla stödet för distansstudenter och studenter vilkas utbildning är förlagd till andra studieorter, såsom Skellefteå och Örnsköldsvik.
 • En kurs bör ha fler föreläsningar än seminarier.
2.8. Ingen begränsning på information och hastighet

Som student har man behov av en internetuppkoppling för att enklare kunna skaffa information och dylikt. Nu har Kommunicera avskaffat sig själv och vi som konsumenter har fått fler leverantörer att välja på. Det är viktigt att vi försvarar studenternas internetrabatter och att kvaliten på internettjänsterna inte blir sämre.

 • Bevara studentrabatten på internetuppkopplingen.
 • Grundhastigheten måste höjas från 10 till 100Mb/s
 • Standarden på internetuppkopplingen måste förbättras.
2.9. Minska trixandet från institutionerna

Det har satts i system av vissa institutioner att av bekvämlighetsskäl försvåra för studenter att tentera upp gamla resultat. Detta i form av att en hel del institutioner gör om hemtentor till salstentor om de blir underkända. Konkret kan det visa sig i att ett PM eller en hemtenta (som tidigare varit underkänd eller inlämnad för sent) får skrivas om under en salstenta, men med samma krav som tidigare. Det säger sig självt att det i praktiken är omöjligt att klara av en sådan tenta.

Ytterligare regelbrott som ofta genomförts från vissa institutioner är att genomföra examinerande (läs: obligatoriska) föreläsningar i en kurs, vilket gör att man kommer runt förbudet mot obligatoriska föreläsningar.

 • Förbjud institutionerna att blanda examinationsformerna, en hemtenta skall definitivt inte få göras om till en salstenta.
 • Föreläsningar som är obligatoriska ska kallas seminarier och inget annat.
 • Om en examinator bryter mot av kåren och universitetet fastställda regler skall ärendet offentliggöras och därefter prövas i Fakultetsnämnden.
2.10. Studentdriven verksamhet

VSF ser studentdriven verksamhet som något positivt som vi vill uppmuntra. Studentlivet skall vara levande och möjlighet skall finnas för varje student att hitta en passande förening. Studenter skall också ges goda möjligheter att bilda nya föreningar och kåren skall uppmuntra sådan verksamhet.

 • Kåren skall uppmuntra och stödja studentdriven verksamhet, exempelvis start av studentdrivna fik.
 • Mer stöd till studentföreningar.
 • Bättre samarbete mellan kåren och studentföreningar.
2.11. Ökad mångfald och internationellt samarbete

Umeå universitet får allt fler studenter med utländsk härkomst, detta är en positiv utveckling. Men att komma till ett nytt land kan för många vara krävande. Dessa individers möjligheter att studera måste underlättas bland annat genom mer information på fler språk och möjlighet till längre tentatider. Tyvärr finns det en risk att antalet utländska studenter som har möjlighet att komma hit för studier minskar, på grund av att man infört avgifter för studenter utanför OECD-området. Vi vet att även länder utanför OECD har något att lära oss.

Internationellt samarbete är viktigt. Umeå studentkår skall ta kontakt med andra studentorganisationer i världen, till exempel den palestinska studentkåren vid universitetet i Birzit. Vi måste främja studenternas solidaritet över gränserna. De internationella kontakterna blir allt viktigare och är ett måste för att tillvarata Umeå studentkårs utbytesstudenters rättigheter när de studerar utanför Sverige.

 • Gör utbildningen avgiftsfri för alla studenter, även de från länder utanför OECD-området.
 • Gör studenter utan permanent uppehållstillstånd berättigade till bidragsdelen av studiemedlet.
 • Ge studenter med andra modersmål än svenska möjlighet till förlängd tentatid.
 • Uppmuntra institutioner att översätta sina tentor till fler språk.
 • Återuppta det samarbete som under 1980/90-talet fanns med universitetet i Birzit i Palestina och dess studentkår.
 • Kåren skall aktivt arbeta för att universitetet skall informera om sina utbildningar på SFI för att fler med utländsk bakgrund utbildar sig på universitetet.
 • Kåren skall samarbeta med studentorganisationer i andra länder, bland annat för att säkra våra utbytesstudenters rättigheter.

Viedos från 1 maj i Umeå

Tal av Diana Zanzi Ferrando, styrelsemedlem, VSF Umeå:Tal av Peter Möller, medlem av VSF & Ung Vänster Umeå:Rösta på vänstern i kår-, kommun-, landstings- och riksdagval!

Du som är student på Umeå Unversitet kan rösta i kårvälet här: https://www.karvalet.se/

Sist men inte minst, all credit till till Viktor som filmade de lysande framförandena. Kampen fortsätter!

RSS 2.0